phiếu ship
phiếu ship hàng

in phiếu ship hàng  2-3-4 liên ngành vận chuyển logistic.

giấy cacbonless kích thước 21 x 15 cm

trắng – hồng – vàng hoặc trắng – hồng xanh

in từ 1-2 liên đến 3 liên
Giảm giá!