hôm nay mình sẽ phỏng vấn Cô này là một người Mexico đang làm việc tại nhà hàng Và cô ta sẽ nói về tiền bạc cuộc sống và công việc ở trong một nhà hàng Mễ theo phong cách của Mỹ.

Today I will interview. She is a Mexican working at a restaurant. And she’ll talk about money, life and work in an American-style Mexican restaurant.

Сегодня я буду брать интервью. Она мексиканка, работает в ресторане. И она расскажет о деньгах, жизни и работе в мексиканском ресторане в американском стиле.

Hoy voy a entrevistar. Ella es mexicana y trabaja en un restaurante. Y hablará sobre dinero, vida y trabajo en un restaurante mexicano de estilo americano.

Vandaag zal ik interviewen. Ze is een Mexicaan die in een restaurant werkt. En ze zal praten over geld, leven en werk in een Mexicaans restaurant in Amerikaanse stijl.

今天我要采访。 她是一名在餐厅工作的墨西哥人。 她会在美式墨西哥餐厅谈论金钱,生活和工作。

오늘 나는 인터뷰를 할 것이다. 그녀는 식당에서 일하는 멕시코 인입니다. 그리고 그녀는 미국식 멕시코 식당에서 돈, 삶과 일에 대해 이야기 할 것입니다.

I dag skal jeg intervjue. Hun er meksikansk som jobber på restaurant. Og hun skal snakke om penger, liv og arbeid i en amerikansk stil, meksikansk restaurant.

tennessee state
life in the us
lam nail
lam nail

Giảm giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *